06 - 511 77 628
info@jachtschade.nl

Gebruikersvoorwaarden & Privacy

Jachtschade Nederland vindt het belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de door u verstrekte gegevens.

Bezoekersregistratie

Deze site is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in onze diensten. Jachtschade Nederland registreert algemene bezoekgegevens zoals het aantal clicks op een bepaald onderwerp en gebruikt deze gegevens uitsluitend ter verbetering van de website. Het beleid van Jachtschade Nederland is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan de door u verstrekte persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij inschrijving op onze website of bij het opnemen van contact worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Jachtschade Nederland enkel opgeslagen voor uw eigen gebruik. Verder t.b.v. het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. Elke verwerking geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Bescherming van persoonsgegevens

Jachtschade Nederland respecteert de persoonlijke levenssfeer van de leden. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Jachtschade Nederland dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wijzigingen

Jachtschade Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Links

Bepaalde links in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Jachtschade Nederland geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Jachtschade Nederland de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Logo's

De eigendom van logo's die op deze site voorkomen, berust bij Jachtschade Nederland. Het is gebruikers niet toegestaan deze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van jachtschade.nl

Copyright

Deze site is eigendom van Jachtschade Nederland

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de website Jachtschade.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.